• Abovyan,
  • Mon - Fri
    09:00 - 18:00

Անդրադարձ «Իմ եկեղեցին, իմ համայնքը» ծրագրին

Շողակաթ հեռուստաընկերության անդրադարձը #ՀԵՀԵՄ Կենտրոնական գրասենյակի «Իմ եկեղեցին, իմ համայնքը» ծրագրին։

Աշխարհասփյուտ հայ երիտասարդները տեսահոլովակների միջոցով ներկայացնում են իրենց բնակավայրի եկեղեցիները:

MY CHURCH, MY COMMUNITY

The ACYOWorld Central Office launches the "My Church, My Community" program, within the framework of which the ACYO Diocesan youth present the churches of their community and their history.

The “My Church, my community” program joins to the series of initiatives dedicated to the 20-th anniversary of the enthronement and activities of His Holiness Karekin II. Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians․

Within the framework of this initiative, the diocesan young members of ACYO, through video recordings, present churches of their communities and their history.

All videos will be uploaded here